Music Album Home » Music Albums » Songs » Profile Music Album » Alpha Blondy - Bebi Yere Ye
Alpha Blondy - Bebi Yere Ye
click to rate

Album By Afrosky Team in Profile Music Album | Created 2016-03-10 02:56:53

Reggae

0 ratings | 2 likes | 0 comments | 268 views | 0 favorites | 7 plays

Members Who Liked This

Artists Alpha Blondy
Lyrics Bêbi yêrê yé Bêbi yêrê yé bêbi yêrê sini
Bêbi yêrê yé Bêbi yêrê yé bêbi yêrê kiaman
Bêbi yêrê yé Nika Kognouman kê hêre biyin
Bêbi yêrê yé Nika Kodjougou kê tassouman bikô
Lo'nbê lo'nbê lébé sotché tayé
Lo'nkélé lébé fintigui tayé san
Bêbi yêrê yé Nika Allah bognin n'ko dougaho biyé
Bêbi yêrê yé Niyé Allah djanva n'ko sitanan bikô
Bêbi yêrê yé Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bo'nkounan
Bêbi yêrê yé Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bo'nkounan
Ni san ka pêrin bêba akoun né minan
N'ko ni san ka pêrin bêba akoun né minan
Ni ika bori tchongo tchongo kabourou biyin n'dé
Ni ika bori tchongo tchongo kabourou biyin
Ni ika dogo tchogo tchogo Allah gnin bila
Ni ika dogo tchogo tchogo Allah gnin bila
Ni sandji bé bé'n abé bé'n bêya bokounan yeah
Ni san ka pêrin bêba akouné minan san

Bêbi yêrê yé
Bêbi yêrê yé

Comments